11. tradicionalni simpozijum ALIMS
06.11 - 07.11.2015. Hotel Šumarice, Kragujevac

Raspored i program sesija

Cena kotizacije iznosi 33.000 dinara. U cenu kotizacije uključen je radni materijal za Simpozijum i svečana večera.

  Nacrt programa:
 • 09:00 – 09:30 Registracija učesnika
 • 09:30 – 10:00 Pozdravni govori (pogledajte video 1 | pogledajte video 2)
 • 10:00 – 11:20 Sesija: “Compassionate use lekova” (pogledajte video)
 • Moderatori: Jadranka Mirković, Prof. Radmila Veličković Radovanović
  Teme: Programi rane dostupnosti lekova za pacijente koji su iscrpeli sve dostupne terapijske opcije.
  Jadranka Mirković, ALIMS – “Perspektiva programa rane dostupnosti novih terapijskih opcija u Republici Srbiji” Preuzmi prezentaciju
  Prof. Radmila Veličković Radovanović, Klinički centar Niš – “Compassionate use: pogled iz prakse” Preuzmi prezentaciju
  Nataša Panjesković, Janssen Pharmaceutical Company of Johnson & Johnson Serbia - “Rana dostupnost inovativnih lekova iz perspektive industrije” Preuzmi prezentaciju
 • 11:20 – 11:40 Pauza
 • 11:40 – 13:00 Sesija: “Zamenljivost/nezamenljivost lekova” (pogledajte video)
 • Moderatori: Danka Tešić, ALIMS, Prof. Slobodan Janković
  Teme: Zamenljivost/nezamenljivost lekova, uticaj na cenu, zamenljivost sa regulatornog aspekta.
  Prof. Slobodan Janković, Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, Klinički centar Kragujevac – “Odnos originala i generike i međusobna zamenljivost generičkih lekova” Preuzmi prezentaciju
  Goran Medić, Mapi Group, Holandija – “Farmakoekonomski modeli i zamenljivost lekova” Preuzmi prezentaciju
  Prof. Borut Štrukelj, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Ljubljani, Slovenija - “Značaj međusobne zamenljovosti u nabavci lekova: slučaj Biosimilara” Preuzmi prezentaciju
 • 13:00 – 14:00 Ručak
 • 14:00 – 15:40 Sesija: “Vigilanca medicinskih sredstava” (pogledajte video)
 • Moderatori: Branislav Radivojević, ALIMS, Ana Pribaković Borštnik
  Teme: Nova iskustva u ovoj oblasti, negativne reference na tenderima, pitanje nekvalitetnih medicinskih sredstava.
  Vesna Ševaljević, ALIMS – “Pregled regulatornih aspekata iz oblasti vigilance medicinskih sredstava u Republici Srbiji” Preuzmi prezentaciju
  Ana Pribaković Borštnik, SIQ, Ljubljana, Slovenija - “Kako na odgovarajući način uključiti post-marketinški nadzor u sistem kvaliteta?” Preuzmi prezentaciju
  Dušan Dragović, Fresenius Medical Care Srbija d.o.o. – “Fresenius Medical Care - Vigilanca medicinskih sredstava” Preuzmi prezentaciju
  Dragana Rajinac, Klinički centar Srbije – “Vigilanca medicinskih sredstava u sistemu zdravstvene zaštite” Preuzmi prezentaciju
 • 15:40 – 16:00 Pauza
 • 16:00 - 17:30 Sesija: “Falsifikovani lekovi i medicinska sredstva” (pogledajte video)
 • Moderatori: Domeniko Di Đorđo, Pavle Zelić, ALIMS
  Teme: Regulatorni i praktični aspekti borbe protiv falsifikovanih lekova i medicinskih sredstava u Evropi i svetu.
  Dr Domeniko Di Đorđo, Agencija za lekove Italije – AIFA, Italija - “Novi regulatorni i praktični aspekti vezano za falsifikovane lekove u EU i Evropi”
  1. Preuzmi prezentaciju (Pavle Zelić)
  2. Preuzmi prezentaciju (Dr Domenico Di Giorgio)
  Lynda Scammell, Agencija za lekove Velike Britanije – MHRA, Velika Britanija - “Sprovođenje kontrole lekova – perspektiva regulatora u Velikoj Britaniji” Preuzmi prezentaciju
  Elena Astapenko, Federalna služba za nadzor u oblasti zdravstvene zaštite Ruske Federacije – Roszdravnadzor, Ruska Federacija - “Državna kontrola prometa lekova i medicinskih sredstava na teritoriji Ruske Federacije” Preuzmi prezentaciju
 • 20:30 Svečana večera

  • FIRST DAY
   Draft Agenda:
  • 09:00 – 09:30 Registration of participants
  • 09:30 – 10:00 Welcome speeches
  • 10:00 – 11:20 Session: “Compassionate use of medicines”
  • Moderators: Jadranka Mirković, Prof. Radmila Veličković Radovanović
   Topics: Programs of early availability of medicines for patients who have exhausted all available treatment options.
   Jadranka Mirković, ALIMS – “Perspective of programs of early availability of new therapeutic options in the Republic of Serbia” Download Presentation
   Prof. Radmila Veličković Radovanović, Clinical Centre Nis – “Compassionate use: a view from practice” Download Presentation
   Nataša Panjesković, Janssen Pharmaceutical Company of Johnson & Johnson Serbia - “Early access to innovative medicines – industry perspective” Download Presentation
  • 11:20 – 11:40 Break
  • 11:40 – 13:00 Session: “Interchangeability of medicines”
  • Moderators: Danka Tešić, ALIMS, Prof. Slobodan Janković
   Topics: Interchangeability/non-interchangeability of medicines, impact on prices, interchangeability from the regulatory aspect.
   Prof. Slobodan Janković, Faculty of Medical Sciences, University of Kragujevac, Clinical Centre Kragujevac – “The relation between original and generic medicines and mutual interchangeability of generic medicines” Download Presentation
   Goran Medić, Mapi Group, Netherlands – “Health economics models and interchangeability of drugs” Download Presentation
   Prof. Borut Štrukelj, The Faculty of Pharmacy, University of Ljubljana, Slovenia - “The importance of interchangeability in the procurement of medications: Biosimilar case” Download Presentation
  • 13:00 – 14:00 Lunch
  • 14:00 – 15:40 Session: “Medical devices vigilance”
  • Moderators: Branislav Radivojević, ALIMS, Ana Pribaković Borštnik
   Topics: New experiences in this field, negative references in tender procedures, the issue of low-quality medical devices.
   Vesna Ševaljević, ALIMS – “Review of regulatory aspects in the field of medical devices vigilance in the Republic of Serbia” Download Presentation
   Ana Pribaković Borštnik, SIQ, Ljubljana, Slovenia - “How to appropriately include post-marketing surveillance in a quality system?” Download Presentation
   Dušan Dragović, Fresenius Medical Care Serbia d.o.o. – “Fresenius Medical Care - Medical Device Vigilance” Download Presentation
   Dragana Rajinac, Clinical Centre of Serbia – “Medical devices vigilance in the health care system” Download Presentation
  • 15:40 – 16:00 Break
  • 16:00 - 17:30 Session: “Falsified medicines and medical devices”
  • Moderators: Domenico Di Giorgio, Pavle Zelić, ALIMS
   Topics: Regulatory and practical aspects of fight against counterfeit medicines and medical devices in Europe and the world.
   Dr Domenico Di Giorgio, Italian Medicines Agency – AIFA, Italy - “New regulatory and practical aspects relating to the falsified medicinal products in EU and Europe”
   1. Download Presentation (Pavle Zelić)
   2. Download Presentation (Dr Domenico Di Giorgio)
   Lynda Scammell, Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, United Kingdom - “Medicines Enforcement - UK Regulator’s Perspective” Download Presentation
   Elena Astapenko, Federal Service for Surveillance in Healthcare of the Russian Federation – Roszdravnadzor, Russian Federation - “State control of medicines and medical devices circulation on the territory of the Russian Federation” Download Presentation
  • 20:30 Gala dinner
 • 09:00 – 10:40 Sesija: “Klasifikacija” (pogledajte video)
 • Moderatori: Prof. Miroslav Savić, Dobrila Bojović, ALIMS
  Teme: Klasifikacija lekova, praktične implikacije na tržište, dijetetski suplementi, dostupnost lekova, racionalna upotreba lekova.
  Prof. Miroslav Savić, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu – “Reklasifikacija lekova: regulatorni put ka suštinskom unapređenju primene?” Preuzmi prezentaciju
  Prof. Slađana Šobajić, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu – “Regulisanost i kontrola dijetetskih suplemenata u Srbiji” Preuzmi prezentaciju
  Silvia Ravera - Evropski direktorat za kvalitet lekova i brigu o zdravlju – EDQM, Savet Evrope – “Klasifikacija lekova – Uloga Komiteta eksperata Saveta Evrope za klasifikaciju lekova u odnosu na režim njihovog izdavanja - CD-P-PH/PHO” Preuzmi prezentaciju
 • 10:40 – 11:00 Pauza
 • 11:00 – 12:30 Sesija: “Oglašavanje lekova, medicinskih sredstava i dijetetskih suplemenata i njihova kontrola” (pogledajte video)
 • Moderatori: Prof. Vesela Radonjić, Jelica Vasić
  Teme: Izdavanje dozvola za oglašavanje od strane ALIMS, upis u registar dijetetskih suplemenata od strane Ministarstva Zdravlja Republike Srbije, kontrola oglašavanja od strane inspekcije Ministarstva zdravlja.
  Prof. Vesela Radonjić, ALIMS - “Oglašavanje lekova i medicinskih sredstava” Preuzmi prezentaciju
  Jelica Vasić, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije – “Kontrola oglašavanja lekova i medicinskih sredstava za humanu upotrebu: Regulatorni aspekt i praksa” Preuzmi prezentaciju
  Goran Stojković, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije – “Oglašavanje dijetetskih suplemenata i njihova kontrola” Preuzmi prezentaciju
 • 12:30 - 13:00 Zaključci i zatvaranje simpozijuma.
 • 13:00 – 14:00 Lagani ručak


 • ORGANIZATORI ZADRŽAVAJU PRAVO IZMENE PROGAMA  SECOND DAY
 • 09:00 – 10:40 Session: “Classification”
 • Moderators: Prof. Miroslav Savić, Dobrila Bojović, ALIMS
  Topics: Classification of medicines, practical implications on the market, dietary supplements, availability of medicines, rational use of medicines.
  Prof. Miroslav Savić, Faculty of Pharmacy, University of Belgrade – “Reclassification of medicines: a regulatory approach to an essentially improved use?” Download Presentation
  Prof. Slađana Šobajić, Faculty of Pharmacy, University of Belgrade – “Regulation and control of dietary supplements in Serbia” Download Presentation
  Silvia Ravera - European Directorate for Quality of Medicines and Healthcare – EDQM, Council of Europe – “Classification of Medicines - The Role of the Council of Europe’s Committee of Experts on the classification of medicines as regards their supply - CD-P-PH/PHO” Download Presentation
 • 10:40 – 11:00 Break
 • 11:00 – 12:30 Session: “Advertising of medicines, medical devices and dietary supplements and their control”
 • Moderators: Prof. Vesela Radonjić, Jelica Vasić
  Topics: Issuing advertising licences by ALIMS, issuing of approval for dietary supplements by Ministry of Health of the Republic of Serbia, control of advertising by inspection of the Ministry of Health.
  Prof. Vesela Radonjić, ALIMS - “Advertising of medicines and medical devices” Download Presentation
  Jelica Vasić, Ministry of Health of the Republic of Serbia – “Control of advertising of medicines and medical devices for human use: regulatory aspect and practice” Download Presentation
  Goran Stojković, Ministry of Health of the Republic of Serbia – “Advertising of dietary supplements and their control” Download Presentation
 • 12:30 – 13:00 Final remarks and closing of the symposium
 • 13:00 - 14:00 Light lunch


 • THE ORGANIZERS RESERVE THE RIGHT TO CHANGE PROGRAM

  Drugo obaveštenje o 11. tradicionalnom godišnjem simpozijumu ALIMS i obrazac prijave

  “Promene i pravci razvoja aktuelne regulative u oblasti lekova i medicinskih sredstava”, hotel Šumarice, Kragujevac, 6-7.11.2015.

  Pozivamo sve zainteresovane da se prijave za učešće na tradicionalnom regulatornom simpozijumu koji ove godine, po 11. put, organizuju Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), zajedno sa Grupacijom domaćih proizvođača lekova, Udruženjem inovativnih proizvođača lekova - INOVIA i Udruženjem inostranih proizvođača generičkih lekova i nosioca dozvola za stavljanje inostranih generičkih lekova u promet – Genezis.

  Mesto održavanja simpozijuma “Promene i pravci razvoja aktuelne regulative u oblasti lekova i medicinskih sredstava” je hotel “Šumarice”, Kragujevac, koje će u perodu 6-7. novembra 2015. ugostiti prestižne predavače iz Evrope, regiona i Srbije sa ciljem da prezentuju najatraktivnije trenutno relevantne teme u sferi delovanja Agencije, kao i farmaceutske i industrije medicinskih sredstava.

  Simpozijum je prvenstveno namenjen proizvođačima i nosiocima dozvola za lekove, proizvođačima i nosiocima upisa u Registar medicinskih sredstava, veleprodajama, kao i zdravstvenim profesionalcima, predstavnicima regulatornih tela i univerziteta.

  Informaciju o smeštaju, prijavi i uplati kotizacije pružiće Vam tehnički organizator Simpozijuma:
  Turistička agencija Oktopod Travel
  Bojanska 7, 11000 Beograd
  Telefon: 011-28-33-063, 011-415-55-55
  I-mejl: kongresi@oktopod.rs i info@oktopod.rs

  Zahvaljujemo za Vaše prijave i drago nam je što ćete učestvovati na Simpozijumu.
  Do skorog viđenja u Kragujevcu,
  Programski i Organizacioni odbor Simpozijuma

  Obavezni podaci za prijavu:
  Za kompanije:
 • naziv kompanije
 • PIB
 • adresa
 • ime i prezime učesnika
 • kontakt telefon
 • kontakt i-mejl
 • Izjasniti se o izboru menija za svečanu večeru: standardni, posni ili vegetrijanski

 • Za fizička lica:
 • ime i prezime učesnika
 • JMBG
 • adresa
 • kontakt telefon
 • kontakt i-mejl
 • Izjasniti se o izboru menija za svečanu večeru: standardni, posni ili vegetrijanski

Single Rooms

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Sed posuere consectetur est at lobortis. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis.

 • 4 Bedrooms
 • 2 Bathrooms
 • 2 Floors
 • No Garage
 • Built-In Grill
 • French Doors
 • Home Theater/Media Room
 • Outdoor Fireplace
 • Free WIFI
 • 2,091 sq.ft.
Location Hotel Šumarice, Kragujevac

Budimo u kontaktu

Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo da nas kontaktirate!

*Sva polja su obavezna.

 • +381 (11) 28 33 063